Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb obce a zabezpečení rozvoje obce na základě schválených rozvojových koncepcí schválených zastupitelstvem obce. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba (vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu se sestavuje na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem. Na přípravě rozpočtu se pracuje již od 1.7. běžného roku, a to postupně ve třech verzích, z níž poslední je předkládaná ke schválení v zastupitelstvu obce do 31.12. předchozího roku.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce. Součástí závěrečného účtu obce je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu obce.

Návrh rozpočtu a závěrečného účtu obce musí být zveřejněn (na úřední desce a na webových stránkách obce) nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k těmto materiálům mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Filtr 
Zveřejněno Rok Popis Příloha Typ dokumentu
13.08.2018 2018 Rozpočtové opatření č.5 rozpočtové opatření
14.05.2018 2018 Rozpočtové opatření č.3 rozpočtové opatření
15.10.2018 2018 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtové opatření
19.03.2018 2018 Rozpočtové opatření 2/2018 rozpočtové opatření
20.03.2018 2018 Závěrečný účet za rok 2017 závěrečný účet
24.10.2018 2018 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtové opatření
04.06.2019 2019 Rozpočtové opatření 5/2019 rozpočtové opatření
04.06.2019 2019 Rozpočtové opatření 6/2019 rozpočtové opatření
05.03.2019 2019 Závěrečný účet za rok 2018 závěrečný účet
10.06.2019 2019 Rozpočtové opatření 7/2019 rozpočtové opatření
10.12.2018 2019 Schválený rozpočet na rok 2019 rozpočet
17.06.2019 2019 Rozpočtové opatření 8/2019 rozpočtové opatření
20.03.2017 2019 Rozpočtový výhled pro rok 2019 rozpočtový výhled
21.01.2019 2019 Rozpočtové opatření 1/2019 rozpočtové opatření
22.04.2019 2019 Rozpočtové opatření 4/2019 rozpočtové opatření
24.06.2019 2019 Rozpočtové opatření 9/2019 rozpočtové opatření
25.03.2019 2019 Rozpočtové opatření 2/2019 rozpočtové opatření
26.08.2019 2019 Rozpočtové opatření 10/2019 rozpočtové opatření
29.03.2019 2019 Rozpočtové opatření 3/2019 rozpočtové opatření