Obec Dubany je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Mimo to je oprávněno vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Pokud obec bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, tuto skutečnost vám spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovována na základě platného sazebníku úhrad schváleného obecním zastupitelstvem obce Dubany. Sazebník úhrad platný pro kalendářní rok 2018 naleznete zde.

Úhradu za poskytnutí informace můžete provést do 60 dnů od oznámení její výše. Úhradu můžete provést platbou v hotovosti na pokladně obce, bezhotovostní platbou na účet obce Dubany nebo platbou poštovní poukázkou, přičemž platební dispozice (číslo účtu a variabilní symbol) naleznete vždy přímo v obdržené výzvě k úhradě.