Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Pokud vaší žádosti nebude vyhověno, vydá obec rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení podat odvolání. Odvolání se podává prostřednictvím obce jako povinného subjektu, které jej do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Pardubického kraje jako nadřízenému orgánu. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí 15 dnů ode dne předložení odvolání městem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete podat rovněž stížnost, pokud nesouhlasíte s vyřízením žádosti, vám po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo pokud nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace.

Lhůta pro podání stížnosti činí 30 dnů od doručení odkazu na zveřejněnou informaci, od sdělení o odložení žádosti, od oznámení o úhradě nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost bude spolu se spisovým materiálem do 7 dnů předložena Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o ní rozhodne do 15 dnů od jejího předložení.

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění či upřesnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:

vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bychom vás včas informovali.

Obec Dubany je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Mimo to je oprávněno vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Pokud obec bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, tuto skutečnost vám spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovována na základě platného sazebníku úhrad schváleného obecním zastupitelstvem obce Dubany. Sazebník úhrad platný pro kalendářní rok 2018 naleznete zde.

Úhradu za poskytnutí informace můžete provést do 60 dnů od oznámení její výše. Úhradu můžete provést platbou v hotovosti na pokladně obce, bezhotovostní platbou na účet obce Dubany nebo platbou poštovní poukázkou, přičemž platební dispozice (číslo účtu a variabilní symbol) naleznete vždy přímo v obdržené výzvě k úhradě.

Požadovanou informaci vám nebudeme moci poskytnout, pokud by tomu bránila příslušná ustanovení právních předpisů týkající se ochrany osobních údajůsoukromí fyzické osoby a jejích soukromých projevů, ochrany obchodního tajemstvíochrany utajovaných informacíochrany práv autorských a v dalších případech stanovených zákonem.

Povinnost poskytovat informace se dále netýká dotazů na názorybudoucí rozhodnutí vytváření nových informací a dalších údajů stanovených zákonem.