Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Multifunkční hřiště

Multifunkční hřiště v Dubanech bylo vybudováno v roce 2021 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“. Z celkových nákladů 3 562 599,00 Kč byla účast státního rozpočtu 2 416 890,00. Vlastní zdroje obce 1 145 709 Kč. Podle projektu Linhart spol. s r.o. hřiště postavila firma Agrostav Pardubice a.s. Naše multifunkční hřiště je určeno všem milovníkům míčových sportů, kteří ho mohou využít kdykoliv. Pro objednání slouží rezervační portál. Domluvte se s přáteli a přijďte si zahrát tenis, nohejbal, basket, volejbal či badminton.

Rezervační portál multifunkčního hřiště

Provozní řád multifunkčního hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Majitel, provozovatel a správce: Obec Dubany, Dubany 23, 530 02 , IČO: 00580457
Umístění: kat. území Dubany nad Bylankou, č. parc. 61/13

 1. Úvodní ustanovení
  1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MFH) upravuje režim využívání MSH pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, fotbal, basketbal .
  2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MFH.
  3. Osobám mladším osmnácti let je užívání MFH povoleno jen na zodpovědnost rodičů, zákonného zástupce či jiné pověřené dospělé osoby.
  4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na MFH organizuje správce, popřípadě jím pověřená osoba.
  5. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i ochranu majetku.
  6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
  7. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat.
  8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MFH i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používáním MFH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednatel.
  9. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízení MFH, případně i za škody způsobené užíváním MFH na okolních nemovitostech.
  10. Obec Dubany na jehož pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
 2. Vstup do objektu MFH a cena za jeho užívání
  1. Do objektu se vstupuje vrátky přes elektronický vstup na čip.
  2. Čip k otevření hřiště si uživatel přebírá proti podpisu.
  3. Cena za užívání MFH pro přespolní se řídí platným ceníkem. Pro občany s trvalým pobytem v obci Dubany je vstup volný.
  4. Sportovní pomůcky, které nejsou součástí hřiště (např. vlastní branky, tyče, kužely, elektroničtí trenéři …) podléhají schválení správcem hřiště po konzultaci s dodavatelem povrchu.
 3. Provozní režim MFH
  1. K evidenci obsazenosti slouží rezervační systém. Zájemci si mohou hrací dobu objednat na www.dubany.cz.
  2. Pokud není hřiště obsazeno, je možné obsadit jej zájemcem okamžitě, a to dle pořadí vyjádřeného zájmu. Uživatelé mohou, vždy však po dohodě se správcem, pokračovat ve hře až do doby případné rezervace jiným uživatelem.
  3. Pokud bude mít zájem o stejnou hrací dobu více zájemců, o pořadí uživatelů rozhoduje zásadně správce. V tomto případě mají přednost místní hráči před zájemci z okolních obcí.
  4. Nemůže-li objednatel dodržet rezervovaný čas, je povinen se odhlásit na rezervačním portálu.
  5. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a udržovat pořádek.
  6. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je uživatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na tomto uživateli.
  7. Uživatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním uživatelů areálu patřící do jeho skupiny, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.
 4. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
  1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení hřiště.
  2. Na víceúčelovém hřišti je dále zakázáno:
    odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
    vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem apod.)
    jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod. nebo vstupovat s kočárky
    přemisťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa
    konzumovat alkoholické nápoje, sladké nápoje a jídla všeho druhu
    vstupovat podnapilým osobám, a osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek
    vstupovat se psy a jinými zvířaty
    kouřit v celém areálu a odhazovat žvýkačky na umělý povrch, užívat omamné a jiné psychotropní látky
  3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám.
  4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
  5. Přinesené sportovní náčiní návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
  6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu víceúčelového hřiště a neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
 5. Správce multifunkčního sportovního hřiště
  1. Správce MFH je zejména povinen:
    pečovat o herní prvky a mobiliář
    zajišťovat drobnou údržbu MFH
    a vést evidenci o návštěvnosti MFH
  2. Správce je oprávněn:
    kontrolovat totožnost uživatelů v případech kdy nejsou osobně známi
    řešit spory při obsazování a využívání MFH
    v případě porušení návštěvního řádu vykázat uživatele nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí, pod vlivem drog apod.)
    v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz
    vymáhat úhradu za případné škody způsobené na majetku MFH
 6. Provozní doba multifunkčního sportovního hřiště stanovuje takto:
  1. denně 7 – 21 hodin
  2. V zimním období může správce rozhodnout o uzavření MFH s ohledem na množství denního světla a nepřízeň počasí (teplota, srážky), a to především v návaznosti na doporučení výrobce umělého povrchu ohledně způsobilosti hřiště pro provoz a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí.
Důležité kontakty: www.dubany.cz
Zástupce právce: Pavel Ročňák, tel. 724 306 828

Iva Kučerová, starostka v.r.

Ceník multifunkčního hřiště

Ceník využívání multifunkčního hřiště

Vstupní čip:
     1. Občan s trvalým pobytem v Dubanech
      • první čip na číslo popisné bez poplatku
       druhý a další čip na číslo popisné 200,- Kč
     2. Občan bez trvalého pobytu v Dubanech
      • první a každý další čip 200,- Kč, kredit na vstup si dobíjí dle bodu „Způsob platby“
       Jednorázová návštěva hřiště 200,- vratná kauce při převzetí od správce
Pronájem hřiště:
    1. Občan s trvalým pobytem v Dubanech
     • Všechny vstupy zdarma (omezeno max. dvě hrací hodiny za sebou)
    2. Občan bez trvalého pobytu v Dubanech
     • 400,-/hodina
    3. Turnaje pořádané dubanskými spolky zdarma:
     • Posvícenské turnaje volejbal, fotbal
      Sportovní den
      Ostatní turnaje – schválení správcem hřiště
    4. Turnaje, které nepořádá dubanský spolek
     • 2 000,- Kč za turnaj (max. 1 den)

Každý turnaj musí být nejdříve nahlášen a schválen správcem hřiště.

Správce hřiště si vyhrazuje právo odmítnout pronájem hřiště z důvodu upřednostnění žadatelů s TP v Dubanech.

Pronájem hřiště sportovním klubům nebo k pravidelným tréninkům pouze po konzultaci se správcem hřiště.
Případné porušení pravidla pronájmu hřiště pro Dubaňáky bez poplatku (půjčení čipu přespolním) bude řešeno deaktivací čipu s následným využíváním hřiště za podmínek pro sportovce bez TP v Dubanech.

Dubanské spolky: MS Dubany, Rybáři Dubany, ČZS Dubany, SDH Dubany, Spolek Dubany z.s.
Správce hřiště: Obec Dubany
TP: Trvalý pobyt

Způsob platby
Č.ú: 2800857001/2010
v.s.: Hřiště „číslo čipu“

Mám trvalé bydliště v Dubanech a chci přístup na hřiště

Multifunkčního hřiště je vybaveno elektronickým zámkem. Elektronický zámek se otevírá čipem. Bez elektronického čipu nebude možno hřiště používat.

Všichni zájemci o užívání multifunkčního hřiště, zašlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s následujícími údaji:
• jméno
• příjmení
• telefon
• e-mail
• číslo popisné (číslo parcely, pokud ještě nemáte číslo popisné)
• počet čipů

Po obdržení e-mailu vyřídíme přístupy, přidělíme čip a připravíme předávací protokoly.
Zájemci se můžou dostavit s dokladem totožnosti každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin na OÚ Dubany.

Pro občany, kteří nemají trvalý pobyt v Dubanech z důvodu neukončené kolaudace stavby v Dubanech, platí výjimka a bude jim poskytnut čip zdarma. Zdarma bude i hra na hřišti. To platí do kolaudace, pokud se nikdo na novém čísle popisném nepřihlásí k trvalému pobytu, přejde režim do placeného. 

Nemám trvalé bydliště v Dubanech a chci přístup na hřiště

Multifunkčního hřiště je vybaveno elektronickým zámkem. Elektronický zámek se otevírá čipem. Bez elektronického čipu nebude možno hřiště používat.

Všichni zájemci o užívání multifunkčního hřiště, zašlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s následujícími údaji:
• jméno
• příjmení
• telefon
• e-mail
• adresa bydliště
• počet čipů

Po obdržení e-mailu vyřídíme přístupy, přidělíme čip a připravíme předávací protokoly.
Zájemci se můžou dostavit s dokladem totožnosti každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin na OÚ Dubany.

Při přidělování čipů mají přednost občané s trvalým pobytem v Dubanech. Počkejte na výzvu, že je pro vás čip připraven.  

Nemám trvalé bydliště v Dubanech a chci si jednorázově zahrát

Multifunkčního hřiště je vybaveno elektronickým zámkem. Elektronický zámek se otevírá čipem. Bez elektronického čipu nebude možno hřiště používat.

Zájemce o jednorázové užití multifunkčního hřiště, zašle email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s následujícími údaji:
• jméno
• příjmení
• telefon
• e-mail
• adresa bydliště
• počet čipů
• den kdy chci hrát
• hodinu kdy chci hrát

Po obdržení e-mailu vyřídíme přístupy, přidělíme čip a připravíme předávací protokoly.
Zájemce bude kontaktován a domluví se předání čipů a způsob platby. 

Otázky a odpovědi

 

Bude doplněno dle vašich dotazů, připomínek, stížností a návrhů. Pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00