Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Přílohy:
FileDescriptionDatum zveřejnění
Download this file (StanovySpolekDubany_sig.pdf)Originál stanov spolku  

Čl. 1  

Název, forma a sídlo 

Spolek Dubany, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Dubany 23, 530 02 Pardubice. 

Čl. 2  
Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  sportu, kultury, přírody k aktivní činnosti na jejich podporu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti sportu, kultury a přírody. 

Čl. 3  
Základní účely spolku  

Základními účely spolku jsou: 

 1. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, což je hlavním posláním spolku 
 2. poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti kultury a sportu 
 3. spolupráce s obcí Dubany 
 4. podílet se na ochraně přírody a životního prostředí 

Čl. 4  
Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména:  

 1. praktická činnost ve spolupráci s orgány obce Dubany a jinými subjekty 
 2. organizování kulturních, sportovních a ekologických akcí 
 3. organizování sportovních turnajů 
 4. zajištění propagace kultury, sportu, ochrany přírody a životního prostředí 
 5. pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře) 
 6. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy sportu, kultury, přírody a ekologie v obci Dubanech    

Čl.  5  
Členství ve spolku 

Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba. 

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

Člen spolku má právo zejména: 

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů, 
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

Člen spolku je povinen zejména: 

 • dodržovat stanovy, 
 • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí, 
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce 

Čl. 6  
Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. 

Pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí, může být vyloučen členskou schůzí. 

Čl. 7  
Orgány spolku 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně dvakrát ročně, aby 
  • schválila případné změny stanov, 
  • zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala, 
  • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 
  • určila koncepci činnosti spolku na další období, 
  • stanovila výši členských příspěvků, 
  • schválila rozpočet spolku na příští období, 
  • zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, 
  • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 
  • vyloučila člena pro hrubé porušování stanov 
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  
 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 
 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat. 
 6. Rada spolku je minimálně tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.  
 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady. 
 8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku. 

Čl. 8  
Hospodaření spolku 

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. 
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. 
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na obec Dubany.   

Čl. 9  
Závěrečná ustanovení 

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 2. Stanovy byly schváleny na základě shody zakladatelů spolku ze dne 24.4.2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích. 

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00