Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Texty výše uvedených zákonů a dalších právních předpisů České republiky
obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně
účinné, lze nalézt na Portálu veřejné správy České republiky.

Do  výše uvedených právních předpisů lze nahlédnout v úředních hodinách na OÚ Dubany.

 

14.2. Vydané právní předpisy