Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

RSForm! Pro example

This text describes the form. It is added using the Free Text component. HTML code can be added directly here.
Please type your full name.

Invalid email address.

Please tell us how big is your company.

Please specify your position in the company

Please select a date when we should contact you.

 

fhghgf hhjgjh gh

 

 

 

RSForm! Pro example

This text describes the form. It is added using the Free Text component. HTML code can be added directly here.
Please type your full name.

Invalid email address.

Please tell us how big is your company.

Please specify your position in the company

Please select a date when we should contact you.

Obec Dubany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní nebo písemné) je prováděno za cenu nákladů spojených s pořízení kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Za úhradu se provádí rozsáhlé vyhledávání informací.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, obec písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, tj. nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odloží.

 

Pořízení kopií a tisků

formát druh cena    druh cena 
A4 jednostranný černobílý 2,-   barevný 8,-
A4 oboustranný černobílý 4,-   barevný 16,-
A3 jednostranný černobílý 3,-   barevný 12,-
A3 oboustranný černobílý 6,-   barevný 24,-

 

 Opatření technických nosičů dat

druh cena  
CD-R 700MB 30,-
DVD-R(+R) 4,7GB 30,-
Blue-ray BD-R 25GB 80,-

Odeslání informací žadateli

druh cena  
Obálka C6  1,-
Obálka C5  1,-
Obálka C4  2,-
Obálka dodejka: C6  2,-
Obálka dodejka: C5  2,-

Hodnota poštovného dle platného ceníku České Pošty.

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou 1/2 hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 100,00 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Cestovní náhrady

Dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoníku práce, hlava III. O cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky

Jestliže je požadován úkon podléhající zákonu č. 634/2004Sb., v platném znění, O správních poplatcích, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 30,00 Kč, nebude úhrada požadována.
Ve vztahu k § 3 odst. 3 písm. b) nařízení č. 173/2006 Sb. je možné mít za přípustné, že starostka nebo místostarosta posoudí, zda v konkrétním případě úhrada nebude požadována.

Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb obce a zabezpečení rozvoje obce na základě schválených rozvojových koncepcí schválených zastupitelstvem obce. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba (vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu se sestavuje na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem. Na přípravě rozpočtu se pracuje již od 1.7. běžného roku, a to postupně ve třech verzích, z níž poslední je předkládaná ke schválení v zastupitelstvu obce do 31.12. předchozího roku.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce. Součástí závěrečného účtu obce je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu obce.

Návrh rozpočtu a závěrečného účtu obce musí být zveřejněn (na úřední desce a na webových stránkách obce) nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k těmto materiálům mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00